HjemNyheiterDesentraliserte tilskotsordningar for tilsette i barnehage og skule

Desentraliserte tilskotsordningar for tilsette i barnehage og skule

Statsforvaltaren i Vestland fordeler midlar på kompetanseregionane i fylket. Midlane skal bidra til kollektiv kompetanseutvikling lokalt i barnehage/skule.
Publisert: 08.11.2022
Sist endra: 30.06.2023

Eit kriterie for tilskotsordninga er at kompetanseutviklinga skal vere tilknytta eit universitets- og høgskule- miljø og vere basert på fagleg dialog mellom partane.  I tillegg til at det skal vere basert på lokale analysar frå skule/barnehage. Samarbeidet strekkjer seg over 1,5 år og prosjektet skal økonomisk rapporterast på til Statsforvaltar.

Kriterier for tildeling av tilskotsmidlar:

 • Behov for kompetanseutvikling skal være basert på lokale vurderingar av kompetansebehov i den enkelte barnehage og skule, og basert på faglig dialog med universitet eller høgskule.
 • Lokale vurderingar av kompetanseutviklingsbehov skal forankrast ved den enkelte barnehage og skule på en måte som involverer dei tilsette og leiarar.
 • Midlane skal brukast til barnehage- og skulebasert kompetanseutvikling
 • Tiltaka skal fremje kollektive prosessar for profesjonsutvikling som utviklar barnehagen og skulen.
 • Tiltaka skal gjennomførast i partnerskap mellom barnehage- og skuleeigar og universitet og høyskular.
 • Eigarar og universitet og høgskular skal samarbeide om å vurdere kompetansebehov, planlegge og gjennomføre tiltak i barnehagar og skular.
 • Universitet og høgskular som bidreg i kompetanseutviklinga skal leggje til rette for at erfaringane fra partnerskapet skal styrkje lærerutdanningane.


Desentralisert kompetanseheving for skule, DEKOMP

Trykk her for å gå til søknadsskjema for rekomp- og dekompmidlar. 


Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling, REKOMP


Tematiske satsingsområde for ordninga:

 • Barnehagen som pedagogiske verksemd
 • Kommunikasjon og språk
 • Eit inkluderande miljø for omsorg, leik, læring og danning
 • Barnehagen sitt verdigrunnlag

Trykk her for å gå til søknadsskjema for rekomp- og dekompmidlar. 


Søknad om midlar frå 30% pott, særskilt for barnehage:

Særskilte kriterier for barnehage.

Samarbeidsforumet si innstilling kan i tillegg til barnehagebasert kompetanseutvikling prioritere ei tildeling der inntil 30 prosent av midlane nyttast til følgjande kompetansetiltak, vurdert ut frå lokale behov:

 • barnehagefagleg grunnkompetanse
 • kompetansehevingsstudie for fagarbeidarar og assistentar
 • fagbrev som barne- og ungdomsarbeider (praksiskandidatordninga)
 • tilretteleggingsmidlar for lokal prioritering

Trykk her for søknadsskjema