Svangerskapsomsorg

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg. Tilbodet er gratis, og skal sørgje for at du får råd og rettleiing slik at du og barnet har det best mogleg.

Kontakt lege eller jordmor for å avtale første svangerskapskonsultasjon så tidleg som mogleg. Du bør få timeavtale innan ei veke.

Kontaktinformasjon

Jordmødre
Rettleiande program for svangerskapsomsorga
Rettleiande program for svangerskapsomsorga
Veke Jordmor/lege Kva?
6-12 Jordmor Livsstilssamtale, helsekort
9 (8-12) Lege Helsekort, rekvisisjon blodprøvar og ultralyd
17-19 Kvinneklinikken Ultralyd på Kvinneklinikken
23 Jordmor Amming
28 Lege  
32 Jordmor  
36 Jordmor Fødselssamtale
38 Lege  
40 Jordmor  
41 Kvinneklinikken Vurdering på Kvinneklinikken i veke 41 avtalast hjå jordmor i veke 40.
Ammerettleiing

Helsestasjonane i Alver kommune er godkjende som ammekyndige helsestasjonar.

Jordmødrene gjev ammeførebuande informasjon under svangerskapet. Etter fødsel vil alle helsesjukepleiarane og jordmødrene kunne tilby ammerettleiing. Vi føl faglege retningslinjer frå Nasjonal kompetanseteneste for amming. Vi tilbyr også ammekurs.

Nærjordmorsenteret

Alver Nærjordmorsenter ligg i Knarvik i Region Nordhordland Helsehus i 3. etasje. 
Adresse: Kvassnesvegen 40, 5914 Isdalstø.

Viktige telefonnummer ved sjukdom hos mor eller barn:

Jordmor på Nærjordmorsenteret har oppfølging av mor og barn inntil 7 dagar etter fødselen. Vi vil ta kontakt på føremiddagen, fyrste virkedag etter heimkomst frå sjukehuset.

Vi følger opp barnet med nyfødtscreening, hørselstest, sjekkar gulsott og tar vektkontroll. Vi gjev ammerettleiing og individuell tilpassa oppfølging til mor og barn, i tråd med nasjonale retningslinjer.

Konsultasjonane går føre seg på Nærjordmorsenteret fram til og med 7. dag etter fødselen. Ved kapasitet vil vi vurdere heimebesøk.

Vi samarbeider tett med helsesjukepleiar i Alver kommune og frå og med dag 8 vil helsesjukepleiar følgje opp barnet ditt vidare. Ho tek kontakt med deg og vil avtale heimebesøk i løpet av dei 14 fyrste dagane etter heimkomst.

Ring jordmor som har følgt deg i svangerskapet om du ikkje høyrer frå oss, eller det oppstår eit problem som ikkje kan vente til neste dag. Ved akutt sjukdom hjå mor eller barn, ring Legevakt 116117 eller AMK 113.

Teieplikt og tverrfagleg samarbeid

Jordmødre og helsesjukepleiarar har alltid teieplikt. I nokre tilfelle kan vi likevel ha behov for å drøfte situasjonen din med fagpersonar som ikkje jobbar på helsestasjonen. Vi gjer berre dette i samråd med deg og dersom du gir oss lov til det.

Nyttige lenkjer og brosjyrar

Sist oppdatert: 01.06.2021
Publisert: 19.08.2020