HeimKoronaKommunale bygg, tenester og aktivitetar

Kommunale bygg, tenester og aktivitetar

Utleige av kommunale bygg

Tysdag 1. september opnar vi symjebasseng med tilhøyrande garderobar for bruk til organisert aktivitet, og for publikum i Radøyhallen.

Vi opnar også garderobar.

Mange lag/organisasjonar har levert sjekkliste for smittevern, men me manglar framleis denne frå nokre. Desse må vere på plass før godkjend bruk av kommunale anlegg og garderobar. Kvart lag skal i tillegg sørgje for at smittevern i sine spesielle aktivitetar vert overhaldne.

Alle som skal nytte kommunale bygg, garderoboar o.l. må levere inn sjekkliste og gjennomføre tiltak for godt smittevern.

Sentrale datoar:

 • Opning av hallar (Nordhordlandshallen, Knarvik Arena, Lindåshallen og Radøyhallen): 27. juli
 • Opning av gymsalar/trimsalar/andre kommunale lokale: 20. august
 • Symjeanlegg: 1. september
 • Garderobar: 1. september

Vi reingjerer jamleg i anlegga. Likevel er det viktig at dei som nyttar anlegga på ettermiddag/kveld reingjer hyppig berørte kontaktflater, og etter bruk av felles utstyr. Vi sørgjer for at utstyr for å kunne gjere dette er på plass. Desinfiserande middel er tilgjengeleg på naturlege plassar, men såpe og vatn er eit godt middel for skikkeleg reinhald.

Er du medlem i eit lag eller organisasjon, og lurer på korleis det blir med treninga di framover? Ta kontakt med eige lag eller organisasjon om du har spørsmål. 

Utandørs idrettsanlegg er opne for aktivitet i samsvar med nasjonale smittevernreglar. 

Klikk her for å lese meir om utlån og kontaktpersonar for kommunale bygg og anlegg.

Ta kontakt med innbyggjarservice på telefon: 56 37 50 00 eller send ein mail til post@alver.kommune.no om du ønskjer å leige møterom på rådhuset/kommunehusa.

Alver kommune følgjer nasjonale smittevernråd. Det kan skje endringar som gjer at arrangementet ikkje kan gjennomførast. Alver kommune tar ikkje ansvar for avlysingar.

Innbyggjarservice er ope for publikumskontakt

Innbyggjarservice er open for publikumskontakt. Vi er tilgjengelege i Knarvik senter (2. høgda i promenaden), på Frekhaug kommunehus og Manger kommunehus. Opningstidene våre er 08.00-15.30.

Vi er også tilgjengelege på telefon. Ring oss på 56 37 50 00 om du ønskjer å komme i kontakt med Alver kommune.

NAV Alver 

Nav alver er ope for besøk, men vi hjelper deg gjerne og på telefon eller på nett:

 • Ring 55 55 33 33 eller bruk Ditt NAV for kontakt og hjelp
 • Ring 458 39 243 for spørsmål om sosialhjelp - open kl. 08 – 15.30
 • Ring 412 93 026 for hjelp av flyktningtenesta
 • Ring 55 55 33 36 for hjelp til arbeidsgjevarar

Skal du levere post til NAV?

 • Knarvik: NAV sin postkasse i 1. etg i Kvernhushaugane 2. Norbobygget
 • Manger: Postkasse utanfor Innbyggjarservice/kommunehuset
 • Frekhaug: Postkasse utanfor rådhuset ved utgang mot Kiwi

Er du arbeidsgjevar og må permittera?

Trykk her for viktig informasjon til arbeidsgjevarar vedrørande permitteringar/oppseiingar

Barnevernet er operativt

Alver barnevernteneste er operativ.

Ønskjer du å komme i kontakt med barnevernet? Ring oss på telefonnummer 56 37 50 82, eller ta direkte kontakt med din saksbehandlar/veiledar.

Vi opprettheld akutt beredskap som normalt.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) har ope kvar onsdag i Knarvik (bygget til legevakta) frå klokka 15.30 til klokka 18.00, og på Frekhaug kvar tysdag frå klokka 15.00 til klokka 18.00 Vi ynskjer at du bestiller time på sms/tlf i forkant, men det er og mulig med drop-in. Hald avstand og ikkje gå inn i lokala før klokka 15.30. Om du kjem på drop- in, må du ikkje ha forkjølelsessymptom. HFU vil tilby tenester som vanlig, men med noko redusert tilbod grunna smitteførebyggande tiltak. Vi kan også gje råd på telefon.

Timebestilling kan du gjere på telefon: 916 49 408

Helsestasjon for ungdom (HFU) er eit tilbod til ungdom mellom 13 og 23 år. Tilbodet er gratis, og du treng ikkje bestille time. På helsestasjon for ungdom treff du helsesjukepleiar og lege (tilbod om lege gjeld kun i Knarvik). Dei tilsette har teieplikt.

Kva kan du få hjelp til?
 • Rettleiing og hjelp til alt som handlar om prevensjon
 • Spørsmål i samband med seksualitet
 • Snakke om ting som er vanskeleg, anten det er fysisk eller psykisk helse
 • Eteforstyrringar
 • Problem i forhold til rus
 • Rettleiing i samband med graviditet
 • Vanskar heime, på skulen, eller med vener
 • Opplevingar kring vald, overgrep og mobbing
 • Du kan ta klamydiatest og graviditetstest her
 • Ved behov for anna hjelp kan vi henvise deg vidare til andre som kan hjelpe deg

Opningstider:

 • Knarvik: onsdagar klokka 15.30 - 18.30
 • Frekhaug: tysdagar klokka 15.00 - 18.00

Kvar heldt vi til?

 • Frekhaug: Havnevegen 41, 5918 Frekhaug. (Kommunehuset på Frekhaug, inngang mot Rema 1000).
 • Knarvik: Kvassnesvegen 48, 5914 Isdalstø. (Vi held til i same bygg som Nordhordland legevakt, inngong på baksida av bygget. Sjå kart under).

Ønskjer du å komme i kontakt med forvaltningskontoret?

Grunna tiltak for å begrense smitta av Koronavirus har vi inntil vidare ikkje anledning til å ta i mot besøkande.

Brannvesenet er operativt

På grunn av Koronaviruset har Nordhordland brann og redning iverksett fleire førebyggjande tiltak. Den operative beredskapen fungerer som normalt.

Tiltaka du kan komme til å merke er:

 • Det blir ikkje utført tilsyn i kommunane Alver, Modalen og Austrheim
 • All undervisning og opplæring i skule og barnehage blir utsett
 • Brannstasjonane blir stengte for publikum/besøk. Berre tilsette har tilgang

Vi arbeider kontinuerleg med proaktiv beredskapsplanlegging og nye førebyggjande tiltak som kan bli innført på kort varsel. 

Ved behov for assistanse bruk alltid nødnummer 110.  

Kemnerkontoret er stengt for publikumskontakt

Nordhordland kemnerkontor er stengt for publikumskontakt for å bidra til begrensing av koronasmitte.


Sist oppdatert: 01.09.2020
Publisert: 13.03.2020