HeimKoronaSkular og barnehagar

Skular og barnehagar

Folkehelseinstituttet har laga ein trafikklysmodell med grønt, gult og raudt nivå som viser kva smitteverntiltak barnehagar og skular skal følgje.

Nivået vert no vurdert til gult. Det betyr at vi må framleis ha fleire tiltak for å redusere kontakt og halde avstand mellom tilsette og barn/elevar. 

Skular

Klassane kan frå veke 23 vere samla på skulen sin. Dei fleste skulane kan frå torsdag 4.juni ta imot alle elevane, men fleire skular kan ha behov for lengre tid til å leggje om planar slik at alle kan møte på skulen kvar dag. Gymsalar og garderobar er framleis stengde, noko som medfører at elevane må kle seg til uteundervisning. Praktisk informasjon vil du få frå rektor på skulen din.

Gult nivå for skule betyr følgjande:

 • Ingen sjuke skal møte på skulen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom personar (handhelsing og klemming)
 • Heile skuleklassar vert rekna som ein kohort
 • Tilsette kan veksle mellom kohortar/klassar
 • Trinnvise kohortar på SFO
 • Unngå trengsel og store samlingar
 • Eigne område i skulen sitt uteområde for ulike klasser/kohortar i pausar og friminutt
Kommunale barnehagar

Frå torsdag 4. juni vil det vere ordinær opningstid i barnehagane.

Vi jobbar no med å tilpasse drifta til nye retningslinjer. For barnehagane vil det seie at kvar avdeling vert rekna som ein kohort. Kvar kohort kan samarbeide med annan avdeling.

Gult nivå for barnehage betyr følgjande:

 • Ingen sjuke skal møte i barnehagen
 • God hygiene
 • Unngå fysisk kontakt mellom tilsette (handhelsing og klemming)
 • Heile avdelingar vert rekna som ein kohort
 • Faste tilsette per kohort
 • Unngå trengsel og store samlingar
 • Halde avstand mellom ulike kohortar.
 • Dele inn uteområde for å halde avstand mellom kohortar
SFO

Frå torsdag 4. juni vil det vere ordinær opningstid i SFO. For nokre skular vil SFO tilbodet verte gitt ute første halve time om morgonen og siste halve time om ettermiddagen.

Skuleskyss

Det er ønskjeleg at vi avgrensar bruk av offentleg transport til eit minimum. Vi oppfordrar difor til at så mange som mogeleg syklar eller går til skulen. Ved bruk av skuleskyss kan søsken sitje saman, elles bør dei ha minst eitt ledig sete mellom kvarandre.

Avslutningsmarkeringar våren 2020

I Alver vert siste året i barnehagen, samt avslutninga av 7. trinn og 10. trinn markert. Dei andre årstrinna sine avslutningar vert avlyste grunna smittevernomsyn.

Vi legg opp til korte markeringar både i barnehage og skule. Det er ein føresetnad at smitteverntiltak vert følgde med maksimalt 50 personar tilstades. Det kjem meir informasjon frå barnehagen og skulen om korleis dette vert gjort praktisk.

Framleis stenging av hallar og garderobeanlegg

Kommunestyret har bestemt at utleige av kommunale bygg og hallar er stengd fram til sommaren. Dette vedtaket gjeld framleis.

Leirskule

Alver kommune har avlyst leirskuleopphald denne våren ut frå omsyn til smittevern. Dei elevane som mister tilbodet vil få tilbod om leirskule i løpet av ungdomsskulen.

Smitteverntiltak i skulen

Skulane våre har allereie gode rutinar for smittevern, og vi har no oppdatert desse i tråd med den nye rettleiinga frå Folkehelseinstituttet:

 • Vi har ekstra fokus på reinhald – både på inne- og uteareala våre.
 • Ekstra hygiene kring måltid blir iverksett. Alle barn skal ha med mat og eigen drikkeflaske heimanfrå til skulen og SFO. Oppbevar maten i matboks.
 • Klassane blir delt i grupper av barn med faste tilsette. Det kan hende elevar vert gruppert saman med elevar og lærarar frå andre klassar
 • Trygg henting og bringing blir organisert av den einskilde skulen. Foreldre skal helst ikkje vere med inn på skulen.
 • Sjuke personar skal ikkje vere på skulen.
 • Deling av leiker og materiell som saksar, teiknesaker og liknande vert avgrensa.
 • Alle våre tilsette, samt vikarar, får opplæring i smittevern.

SFO:

 • Kommunen har sett i verk tiltak for ekstra hygiene kring måltid. Alle barn må difor ha med seg mat (i matboks) og drikke (i drikkeflaske) både til skule og SFO.
 • Vi skal framleis ta vare på barna sine behov for omsorg og sørgje for at alle born opplever tryggleik, å høyre til og trivsel i skulen.
Smitteverntiltak i barnehage

Barnehagane våre har allereie gode rutinar for smittevern, og vi har no oppdatert desse i tråd med den nye rettleiinga frå Folkehelseinstituttet:

 • Vi har ekstra fokus på reinhald – både på inne- og uteareala våre. Leiker blir vaska kvar dag.
 • Ekstra hygiene kring måltid blir iverksett. Alle barn skal ha med mat heimanfrå til barnehagen. Oppbevar maten i matboks.
 • Avdelingane blir delt i mindre grupper av barn med faste tilsette.
 • Trygg henting og bringing bli organisert av den einskilde barnehagen. Foreldre skal helst ikkje bli med inn i barnehagen.
 • Sjuke personar skal ikkje vere i barnehagen.
 • Deling av leiker og materiell som saksar, teiknesaker og liknande vert avgrensa.
 • Alle våre tilsette, samt vikarar, får opplæring i smittevern.

Vi skal framleis ta vare på barna sine behov for fysisk omsorg og sørgje for at alle born opplever tryggleik, å høyre til og trivsel i barnehagen. Kos og trøyst er framleis viktig for barna.

Viss barnet ikkje kjenner seg bra i barnehagen eller på skulen

Har barnet ditt symptom på sjukdom, også milde symptom, skal de ikkje kome i barnehagen eller på skulen. Det er ekstra viktig no at barna er heime i minst eitt døgn etter at dei har blitt symptomfrie. Foreldre som har luftvegssymptom, skal ikkje følgje eller hente barn i barnehagen eller på skulen. Har foreldre eller nokon andre i husstanden fått påvist sjukdom med koronavirus, skal de heller ikkje kome i barnehagen eller på skulen.

Viss barnet blir dårleg, må de hente barnet så fort det let seg gjere.

Les meir om sjukdom i barnehagen i rettleiaren frå Folkehelseinstituttet.

Er det nokre barn det må takast spesielle omsyn til?

Barn og unge har så langt vist seg å ha svært låg risiko for alvorleg sjukdom med koronavirus. For å vere føre var kan likevel barn som har spesielle sjukdommar og diagnosar bli rådd til å unngå oppmøte i barnehage. På denne lenkja finn du ei oversikt over diagnosar der det skal takast spesielle omsyn. Ta kontakt med styrar om barnet ditt har ein av diagnosane på lista.

Har de eller barna spørsmål?

Det er trygt for barna å gå på skulen og i barnehagen. Vi skal framleis ta vare på barna sine behov for omsorg og sørgje for at alle opplever tryggleik, trivsel og å høyre til.

Meir om trafikklysmodellen kan du lese på Utdanningsdirektoratet sine nettsider. Ta kontakt med barnehagen eller skulen din om du har spørsmål.

Trykk her for å lese meir om trafikklysmodellen

I denne filmen forklarer Folkehelseinstituttet kvifor det er forsvarleg å sende barna i barnehagen. 

Treng du nokon å snakke med?

Synes du og/eller barna dine at kvardagen er vanskeleg og har behov for å snakke med nokon? 

Det finst mange hjelpetelefonar, som særleg rettar seg mot barn og unge:

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111
 • Mental helse ungdom: 116 123
 • Kors på halsen: 800 33 321
 • Kirkens SOS: 22 40 04 40
 • Rustelefonen: 08588

Trykk her for å gå til lista vår over hjelpetelefonar for alle.

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (HFU) i Alver kommune har ope onsdagar på Knarvik helsestasjon frå kl. 15.30 til kl. 18. Vi ynskjer at du bestiller time på sms/tlf i forkant, men det er og mogleg med drop-in. Om du kjem på drop- in, må du ikkje ha forkjølelsessymptom. Hfu vil tilby tenester som vanleg, men med noko redusert tilbod grunna smitteførebyggande tiltak. 

Timebestilling kan du gjere på tlf: 916 49 408.

Eksamen er avlyst

Alle skriftlege og munnlege eksamenar for 10. trinn våren 2020 er avlyst. Dette får ingen konsekvensar for elevane sin vidare skulegang.

Skulane skal no prioritere å sikre vurderingsgrunnlag og leggje opp arbeidet slik at elevane kan få standpunktkarakter i alle avgangsfag.

Betaling for SFO- og barnehageplass

Du skal ikkje betale for SFO og barnehage så lenge det ordinære tilbodet er stengt. Du skal heller ikkje betale om du har ein samfunnskritisk jobb og nyttar deg av det ekstraordinære tilbodet i denne perioden.

Dette gjeld både for private og kommunale skular og barnehagar.

Sidan den betalingsfrie perioden no er fire veker til saman, kjem vi ikkje til å sende faktura for SFO og barnehage i april.

Har du utfordringar med å få betalt? Du kan logge på «min side» via heimesida vår www.alver.kommune.no og søkje om betalingsutsetting. Det vert automatisk innvilga 14 dagar betalingsutsetting når du søkjer via denne sida.

Du kan også kontakte oss på faktura.privat@alver.kommune.no.

Når barnehagane opnar igjen, blir det foreldrebetaling som vanleg. Foreldre skal betale frå den dagen dei igjen får tilbod om plass. Har du fått fall i inntekt som følgje av permittering? Då kan du søkje om redusert pris på barnehageplassen.

Oppseiing av SFO-plass

Lindås, Meland og Radøy sine vedtekter gjeld framleis med unntak av eitt punkt: Vi har samordna punkta om oppseiingstid, slik at det vert likt for alle.

Endringa gjer at det no er ein månads oppseiingstid på SFO-plass i Alver kommune. 

Trykk her for å lese meir om SFO og korleis du skal gå fram for å seie opp plassen din.

Informasjonsskriv til føresette

Trykk på lenkjene for å lese:

Informasjon til føresette i barnehage 30. juni 2020.

Informasjonsskriv til føresette i barnehage og skule 29. mai 2020.

Informasjonsskriv til føresette i skulen 8. mai 2020.

Informasjonsskriv til føresette i skulen 22. april 2020.

Informasjonsskriv til føresette i barnehage 16. april 2020.

Informasjonsskriv til føresette 8. april 2020.

Informasjonsskriv til føresette 25. mars 2020.

Informasjonsskriv til føresette 20. mars 2020.

Informasjonsskriv til føresette 13. mars 2020.

Informasjonsskriv til føresette 2. mars 2020.


Sist oppdatert: 01.07.2020
Publisert: 13.03.2020