HeimKoronaEndringar i helsetenesta

Endringar i helsetenesta

Har du time på helsestasjonen eller hos jordmor?

Helsedirektoratet har lagt føringar for helsestasjonsdrift under koronautbrotet, for å begrense smittespreiing.

Helsestasjonane i Alver vil i ei god stund framover ha redusert drift. Alle som får ombestilt /avlyst timen får ein SMS

Det er svært viktig at vi vaksinerer under koronautbrotet, for å unngå at andre sjukdommar skal blusse opp. Helsestasjonen skal vere ein trygg plass å komme til. Vi har stort fokus på hygiene og kjem til å holde noko avstand der det er mulig.

Barn:

 • Oppfølging av nyfødde og vaksinering av dei heilt minste 0-15 mnd
 • Lege vert prioritert til 6 vekers konsultasjonen
 • Barn med spesielle behov

Vi har planlagd drifta slik at de skal sleppe å venta saman med mange på venterommet.

Alle som møter på helsestasjonen må vere friske

 • Ingen som er sjuke uansett årsak skal komme.
 • Ingen søsken skal vere med på helsestasjonen.
 • Dersom mogleg, kun ein vaksen følgjer barnet.

Gravide:

Drifta av jordmortenesta er endra som følgje av den pågåande Koronaepidemien. Endringane er gjort for å minimere risiko for smitte. Konsultasjonane vil bli kortare, og kun dei kontrollane som er heilt nødvendige vil bli utført. Vi støtter oss på råd og anbefalingar frå helsedirektoratet, samt eiga jordmorfagleg vurdering.

 • Fyrste konsultasjon hos jordmor, tidligast i veke 16
 • Gravide frå og med veke 32 prioriterast og skal så langt som råd fylgje oppsett program 
 • Fleire gravide vil få tilbod om telefonkonsultasjon
 • Møte opp til avtalt time dersom du ikkje har hørt noko anna
 • Møte åleine til konsultasjon

Om du trur du er i fødsel eller kjenner mindre fosterbevegelse ta kontakt med innleggelsestelefon for fødande, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssjukehus: 55 97 22 00

Ungdom: 

Helsestasjon for ungdom (HFU) i Alver kommune har opent onsdagar på Knarvik helsestasjon frå kl. 15.30 til kl. 18. Vi ynskjer at du bestiller time på sms/tlf i forkant, men det er og mulig med drop-in. Om du kjem på drop- in, må du ikkje ha forkjølelsesymptom. Hugs å halde avstand, og ikkje gå inn før klokka 15.30 for å overhalde smittevern. Helsestasjon for ungdom vil tilby tenester som vanlig, men med noko redusert tilbod grunna smitteførebyggande tiltak.
Timebestilling kan du gjere på tlf: 916 49 408.

Barsel og nyfødde:

Jordmor vil som før ringe første virkedag etter at mor og barn er komen heim frå kvinneklinikken for å avtale vidare oppfylging.

Ved spørsmål ta kontakt med jordmor på telefon ved Alver Nærjordmorsenter: 409 07 642
eller Alver helsestasjon: 56 37 50 74 
E-post: helsestasjonen@alver.kommune.no

Kontakt legekontor før oppmøte

Ingen med luftvegsinfeksjon skal møte opp på legekontoret utan å først ha gjort avtale.

Pasientar kan nytte e- konsultasjon, videokonsultasjon og telefonkonsultasjon etter avtale med fastlegen, i tillegg til vanlege konsultasjonar på legekontoret.

Blodprøve vert berre teken etter avtale. Dersom det er tvil om kva som er «avtalt blodprøve» - ta kontakt på e-portalen eller på telefon.

Akutt sjuke MÅ RINGE på førehand. Dei skal ikkje møte opp på legekontoret utan avtale. Ved akutt behov for legehjelp ring 116 117 eller om det hastar og står om liv ring 113.

Det er opna for besøk ved sjukeheimar og bemanna omsorgsbustader

Vi er glade for at det no er mogleg å opne for at pasientane kan få besøk, men vi må framleis ha adgangskontroll på sjukeheimane våre. Vi må gjere det vi kan for å unngå smitte, difor vil omsynet til smittevern være avgjerande for korleis ein kan gjennomføre besøka.

Fysiske besøk må avklarast med institusjonen i forkant. Besøk bør fortrinnsvis skje utandørs eller i eiget besøksrom nær institusjonens inngang. Besøk på pasientrom kan gjennomførast dersom avdelinga vurderer det forsvarleg av smittevernhensyn. Det vert lagt til rette for besøk på pasientrom til kritisk sjuke og døande.

Sjukeheimane fører besøksprotokoll og avdelinga vurderer behov for besøksvert.

Personar med luftvegssymptom skal ikkje komme på besøk. Det same gjeld personar som er definert som nærkontakt til mistenkt eller bekrefta smitta med covid-19, eller er mistenkt for eller er stadfesta sjuk med covid-19.

Hald deg oppdatert

Alver kommune følgjer råd frå nasjonal helsestyresmakter. Vi endrar våre rutinar og tiltak når det kjem nye råd. Difor er det viktig at du held deg oppdatert.

Følg med på nettsida til kommunen, www.fhi.no og www.helsenorge.no for siste nytt.


Sist oppdatert: 05.06.2020
Publisert: 17.03.2020