Forvalting av kulturminne

Er du eigar av eit verneverdig kulturminne? 

Eit kulturminne kan vere verna gjennom kulturminnelova (freding) eller gjennom planverket til kommunen. Nokre kulturminne kan også vere verneverdige sjølv om dei ikkje er registrerte hjå kommunen.

Fram til Alver kommune får ein eigen kulturminneplan, er det ulike reglar som gjeld tiltak på alle kulturminna som ikkje er freda i dei tre kommunane: 

  • Radøy: Retningsliner og verneklassar i kulturminneplan for Radøy kommune 2017-2027(vedlegg) skal leggjast til grunn ved tiltak på eksisterande bygg, i kulturmiljø og kulturhistorisk landskap. Kommunal kulturminnestyresmakt skal varslast og har uttalerett i alle saker som gjeld kulturminne og kulturmiljø i verneklasse A til D, samt for ein kvar bygning eldre enn 1920. Objekt i verneklasse A har fått eiga omsynssone i kommuneplanen.  
  • Lindås: 
  • Meland: 

Tilskotsordningar

Kommunalt tilskot

Alver kommune har ei eiga tilskotsordning for verneverdige bygningar, kulturmiljø og andre typar kulturminne i kommunen. Søknadsfrist er 1. september kvart år.

Skjema og retningsliner vert publisert seinare. 

Tilskot til verneverdige kulturminne (Hordaland fylkeskommune)

Hordaland fylkeskommune deler ut midlar til verna kulturminne. Søknad skal sendast Alver kommune innan 1. desember. Les meir på Hordaland fylkeskommune sine nettsider. 

SMIL-tilskot

SMIL-ordninga skal mellom anna bidra til å ta vare på natur- og kulturminneverdiane i jordbrukets kulturlandskap. Alver kommune deler kvart år ut SMIL-midlar mellom anna til kulturminne. Det er berre føretak som har rett på produksjonstilskot som kan søkja. 

Ta kontakt med Landbrukskontoret for meir informasjon.

Norsk kulturminnefond

Norsk kulturminnefond gjev tilskot til istandsetjing av alle typar kulturminne. Søknadsfrist heile året. 

For meir informasjon, sjå kulturminnefondet sine nettsider. 

Uni-stiftelsen

Uni-stiftelsen gjev støtte til mellom anna verneverdige bygningar. For meir informasjon, sjå Uni-stiftelsen si nettside.  

"Ta et tak"

«Ta et tak» er ein aksjon som rettar seg mot våningshus og driftsbygningar. 

Les meir på Norsk kulturarv sine nettsider

Råd og rettleiing for eigarar av kulturminne

Kulturverntenesta i Nordhordland gir råd og rettleiing om korleis ein kan ta vare på kulturminna vi har kring oss og korleis vi kan formidle kunnskapen om desse vidare til andre. Dei bidrar med hjelp til å utarbeide restaureringsplanar, kostnadsoverslag og til skriving av søknader. Denne tenesta er gratis for private grunneigarar i Alver kommune. 

Ta kontakt med Kulturverntenesta i Nordhordland ved Arild Sætre telefon: 55 25 18 06/950 48 705 eller på e-post arildsaetre@muho.no.

Kontakt


Sist oppdatert: 07.05.2020
Publisert: 13.11.2019