Kulturskulen

Trykk her for søknadsskjema til kulturskulen

Alver kulturskule tilbyr undervisning i musikk, teater, dans og visuell kunst for born og unge innbyggarar i kommunen vår. Tilbodet vårt er desentralisert, med tyngdepunkt på Manger (gamle Prestegarden), Knarvik (kulturskulehuset i Kvernhusmyrane 20), på Frekhaug (Meland Aktiv på Langeland) i tillegg til barneskular over heile Alver. 

Kulturskulen vil vere ein stad der born og unge kan lære, kjenne seg som ein del av ein positiv fellesskap, bli kjend med eigne skapande krefter og få kunnskap formidla gjennom møte med pedagogar og kunstnarar.

Alver kulturskule føl skuleruta og har søknadsfrist 1. april, men har løpande opptak om det finnast ledige plassar. Den generelle aldersgrensa er 0 – 20 år, men dei ulike disiplinane har eigne aldersgrenser stort sett frå 1. klasse unnateke dans som har tilbod frå 4 år. Kulturskulen har ikkje lange ventelister og på gruppetilbod som teater, visuell kunst (teikning, maling og arbeid med skulptur), dans og kultursirkel pleier me få plass til alle.

Alver kulturskule er ein lærings- og meistringsarena for alle unge Alverbu - vi gler oss til å møte deg!

Faga våre

Kjerneverksemda i kulturskulen er å gje opplæring innan dei fire kunstfaga musikk, dans, teater og visuell kunst.

 • kultursirkel (eit svært populært breiddefag for nye kulturskuleelevar)
 • visuell kunst (teikning, maling og arbeid med skulptur)
 • musikkproduksjon
 • dans
 • teater
 • musikkinstrument som song, piano/keyboard, gitar, bass, fiolin, bratsj, slagverk, fløyte, klarinett, saksofon, trekkspel, messinginstrument og kyrkjeorgel i tillegg til band og kammermusikk
 • musikkterapi og opplæring/samspel for elevar med særskilde behov (dette tilbodet har inga aldersgrense)

Slik søkjer du

Trykk her for søknadsskjema til kulturskulen

Før du opnar søknadsskjemaet, kan du merkje deg at:

 • Du må fylle ut søknadsskjemaet saman med mamma, pappa eller ein føresett.
 • Du må ha personnummeret til den føresette for handa.
 • Familiemoderasjonen slår berre inn når ein og same føresett er betalar for alle i familien.
 • Alle som søkjer kjem automatisk på venteliste
 • All kommunikasjon frå kulturskulen skjer på e-post og tekstmelding.
 • Hovudopptaket til nytt skuleår skjer i mai/juni kvart år, men me har løpande opptak dersom ledige plassar.

Kva kostar det?

Prisar

Satsar for Alver kulturskule våren 2020

Per semester (½ år) Kroner
Ordinær elevkontingent 1.700,-
Undervisning i grupper 1.700,-
Leige av instrument/forsterkar

300,-

Ein får 25% søskenrabatt for barn nummer 2 og 50% for barn nummer 3 og 4, og så vidare.

OBS: Familiemoderasjonen slår først automatisk inn når ein og same føresett søkjer, og er betalar for alle i familien. Merk at dette berre gjeld for våren.

Om ein elev har fleire fag i kulturskulen så gis det automatisk 25% rabatt for fag 2 og 3, og så vidare.

Redusert eigendel

Ein kan søkje om 50% rabatt av eigendel dersom husstanden har samla inntekt på under kr 566 100,- per år, denne ordninga er avgrensa til 30 husstandar per år.

Trykk her for søknadsskjema for redusert eigendel

Påmelding

Påmeldinga er bindande. Du får ei rekning i posten per semester.
Har du re-registrert søknaden din men ikkje møter, må du betale for heile semesteret.

Kan eg få fleire tilbod?

Ja du kan søke fleire tilbod - men elevar som ikkje allereie har eit kulturskuletilbod vert prioriterte.

Må eg ha instrument?

Vi ventar at elevar som skal lære å spele eit instrument, skaffar seg eitt sjølv, eller leiger dette av kulturskulen.

Får eg fortsetje?

Ja, normalt får alle som har starta på eit tilbod halde fram, men alle som ønskjer å fortsetje på kulturskulen må re-registrere søknaden sin. Dette vil du få informasjon om på e-post når fristen nærmar seg.

Utmelding

Utmelding vert gjort gjennom re-registreringa me gjer kvar vår med frist 1. april, då ein registrerer at eleven ikkje ønskjer å halde fram på tilbodet

Permisjon

Ein elev kan søkje om permisjon dersom:

 • Om eleven og/eller familien midlertidig flyttar ut av kommunen (til dømes grunna studieopphald, jobb).
 • Ved langvarig sjukdom.

Søknad må sendast på e-post til kulturskulen.Dei som får innvilga permisjon blir sett tilbake på ventelista og kulturskulen kan ikkje garantere at det er ledig plass når eleven ønskjer å returnere.

Refusjon

Du kan søkje om, og har krav på, refusjon dersom kulturskulen ikkje klarar å skaffe vikar, og du mister meir enn fire undervisningsdagar per halvår.
Du må ikkje betale for resten av semesteret, om du flyttar til utlandet eller ein annan kommune.

Tap av elevplass

Kulturskulen kan seie opp elevplassen dersom eleven:

 • Gjentekne gangar har ugyldig fråvær.
 • Ikkje viser tilstrekkeleg interesse og eigeninnsats.
 • Viser åtferd som er til hinder for undervisinga.
 • Ved manglande innbetaling av eigenandel.

Reglement

Vi følgjer skuleruta, med unntak av undervisningsfri veka før juleferien og veka før sommarferien.

Trykk her for å sjå kulturskulen sitt reglement

Kontaktinformasjon

Dei administrativt tilsette:

Rammeplan for kulturskulen

Trykk her for å laste ned og lese i Norsk kulturskoleråd sin rammeplan for kulturskulen.


Sist oppdatert: 19.02.2021
Publisert: 19.10.2020