Kulturskulen

Alver kulturskule tilbyr undervisning i musikk, teater, dans og visuell kunst for barn og unge. Tilbodet er desentralisert, med tyngdepunkt i Knarvik, på Frekhaug og Manger i tillegg til barneskular over heile Alver. Alle fag er tilgjengelege og søkbare for barn og unge i heile kommunen.

Alver Kulturskule er ein unik arena for kulturelle uttrykk, der barn og unge får høve til å utvikle kreativitet anten dei ønskjer å lære dans, drama/teater, teikne, male, synge, spele eit instrument eller i band.

I kulturskulen blir eleven sine kognitive og motoriske evner styrka, ein får nye vener og ikkje minst – kunstneriske evner er lett å ta med seg og gir livslang glede. Vi gler oss til å møte deg!

Undervisningstilbod

Kjerna i kulturskulen er å gi opplæring, opplevingar og formidling innan dei fire kunstfaga musikk, dans, drama, og visuell kunst.

Ein del av undervisninga går føre seg i grupper.

Våre fag

 • song
 • piano
 • kyrkjeorgel
 • gitar
 • bass
 • trommer
 • band
 • fiolin
 • bratsj
 • cello
 • trekkspel
 • fløyte
 • klarinett
 • kultursirkel
 • musikk frå første stund
 • kammermusikk
 • musikkterapi individuell/gruppe
 • samspel for elevar med særskilde behov
 • messing instrument
 • dirigentar til korps og kor
 • aspirantundervisning
 • dans

Slik søkjer du

Kulturskulen har sitt eige, nettbaserte system for søkjarar. Alle søkjarar får brukarnamn og passord til si eiga side i systemet. Dette gjeld også for dei som hamnar på venteliste.

Før du opnar søknadsskjemaet, kan du merkje deg at:

 • Du må fylle ut søknadsskjemaet saman med mamma, pappa eller ein føresett.
 • Du må ha personnummeret til både eleven og den føresette for handa.
 • Familiemoderasjonen slår berre inn når ein og same føresett er betalar for alle i familien.
 • Alle elevar ved kulturskulen får halde på plassen ved ny sesong, men dette skjer ikkje automatisk. For kvart skuleår må foreldre og føresette logge seg inn og re-registrere plassen. Dette betyr at du aktivt må stadfeste at du vil halde på plassen din.
 • Når du re-registrerer søknaden din er fødselsdato til eleven brukarnamn. Passord har du fått på e-post. Har du gløymt passordet? Trykk på "gløymt passord" for å få tilsendt eit nytt.
 • Alle som søkjer, kjem automatisk på venteliste. Du som står på venteliste, må også registrere søknaden din på nytt.
 • All kommunikasjon i det elektroniske søknadssystemet vårt, skjer på e-post og tekstmelding.
 • Hovudopptaket til nytt skuleår skjer i mai/juni kvart år.

Søkjer du for første gong?

Trykk her for å registrere søknaden din

Kva kostar det?

Prisar
satsar for Alver kulturskule våren 2020
Per semester (½ år) Kroner
Ordinær elevkontingent 1.700,-
Undervisning i grupper 1.700,-
Leige av instrument/forsterkar

300,-

Ein får 25% søskenrabatt for barn nummer 2 og 50% for barn nummer 3 og 4, og så vidare.

OBS: Familiemoderasjonen slår først automatisk inn når ein og same føresett søkjer, og er betalar for alle i familien. Merk at dette berre gjeld for våren.

Redusert eigenandel

Ein kan søkje om 50% rabatt av eigendel dersom husstanden har samla inntekt på under kr 533 500,- per år, denne ordninga er avgrensa til 30 husstandar per år.

Frå skuleåret 2020-21 vil nye retningsliner gjelde.

Trykk her for søknadsskjema for redusert eigenandel

Påmelding

Påmeldinga er bindande. Du får ei rekning i posten per semester.
Har du re-registrert søknaden din men ikkje møter, må du betale for heile semesteret.

Aldersgrense

Kulturskulen er eit tilbod til born og unge i alderen 0 til 21 år.
Barn, unge og vaksne med særskilte behov, er det inga aldersgrense for.

Kan eg få fleire tilbod?

Ja du kan søke fleire tilbod

Må eg ha instrument?

Vi ventar at elevar som skal lære å spele eit instrument, skaffar seg eitt sjølv, eller leiger dette av kulturskulen.

Får eg fortsetje?

Ja, normalt får alle som har starta på eit tilbod halde fram, men alle som ønskjer å fortsetje på kulturskulen må re-registrere søknaden sin. Kva dette inneber og korleis du gjer dette, kan du lese meir om under "Slik søkjer du".

Re-registrering

Har du plass på kulturskulen, og ønskjer å fortsetje? Sjå fristar for re-registrering og utmelding lengre nede på sida.

Trykk her for å re-registrere søknaden din på nytt.(lenka fungerer ikkje er under arbeid)

Utmelding

All utmelding må skje skriftleg på e-post eller per brev til kulturskulen. Munnleg melding til lærar er ikkje gyldig. Utmeldinga er registrert når du har fått skriftleg tilbakemelding frå kulturskulen.
Merk at utmeldingar som kjem inn etter fristen, vil bli fakturerte som nytt påbegynt semester.

Fristar for re-registrering og utmelding

 • 1. november: Søknad om utmelding for vårsemester må sendast på e-post til kulturskulen@alver.kommune.no innan 1. november. Søknader som kjem inn etter dette vert ikkje godkjende, og fritek ikkje for eigendel for vårhalvåret.
 • 1. april: Re-registrering og utmelding for hausttilbodet. Dette kan du gjere via re-registrering på Speedadmin. Vi opnar for re-registrering 1. mars.

Nye elevar – oppseiing

Nye elevar som ikkje finn seg til rette med undervisninga, må ta dette opp med læraren. Det gjeld både elevar som er fyrstegangsregistrerte/elevar som ikkje går på kulturskulen frå før.
Vil du likevel trekkje deg etter start, må du sende oppseiing til kulturskulen innan 31. august, elles blir du fakturert for heile hausthalvåret.
Oppseiing må skje direkte til kulturskuleadministrasjonen på e-post: kulturskulen@alver.kommune.no

Permisjon

 • Ein elev kan søkje om permisjon på følgjande grunnlag:
 • Om eleven og/eller familien midlertidig flyttar ut av kommunen (f.eks. grunna studieopphald, jobb).
 • Ved langvarig sjukdom.

Søknad må sendast på e-post til kulturskulen.Dei som får innvilga permisjon blir sett på venteliste og har fyrsteprioritet ved nytt elevopptak.

Refusjon

Du kan søkje om, og har krav på, refusjon dersom kulturskulen ikkje klarar å skaffe vikar, og du mister meir enn fire undervisningsdagar per halvår.
Du må ikkje betale for resten av semesteret, om du flyttar til utlandet eller ein annan kommune.

Tap av elevplass

 • Kulturskulen kan seie opp elevplassen dersom eleven:
 • Gjentekne gangar har ugyldig fråvær.
 • Ikkje viser tilstrekkeleg interesse og eigeninnsats.
 • Viser åtferd som er til hinder for undervisinga.
 • Ved manglande innbetaling av eigenandel.

Skulen følgjer ei felles prosedyre for alle slike saker.

Reglement

Vi følgjer skuleruta, og legg opp til 36 veker med undervisning.
Når det gjeld undervisningstid, er hovudregelen at:

 • Ein elev skal ikkje ha mindre enn 20 minutt undervisning per veke.
 • To elevar skal ikkje ha mindre enn 30 minutt undervisning per veke.
 • Tre eller fleire elevar skal ikkje ha mindre enn 40 minutt undervisning per veke.
 • For dans, drama og teater og visuelle kunstfag, gjeld eigne reglar. Denne undervisninga kan variere i lengde, og skjer i faste grupper.

Kontaktinformasjon

Rammeplan for kulturskulen

Trykk her for å laste ned og lese i Norsk kulturskoleråd sin rammeplan for kultuskulen.


Sist oppdatert: 16.01.2020
Publisert: 21.01.2019