HeimPlan, bygg og eigedomOverordna planar

Overordna planar

Planstrategi for Alver kommune

Vedteke i kommunestyret 25.03.21.

Kommunal planstrategi er eit verktøy for politisk prioritering av planinnsatsen, for å sikre ei ressurseffektiv og målretta planlegging i Alver.

Kommunedelplanar i Alver kommune

I tida fram til Alver kommune får ny kommuneplan er det dei eksisterande overordna planane i tidlegare Lindås, Meland og Radøy kommunar som gjeld. Desse er no kommunedelplanar i Alver. 

Område og temaplanar

For einskilde område vert det utarbeidd områdeplan. Ein områdeplan er ein kommunal plan og reguleringsplan, som regel for eit litt større geografisk område. Temaplanar kan vera fagplanar og kommunedelplanar for bestemte sektorar som til dømes kultur, helse og oppvekst med fleire.

Planregister

For meir informasjon om arealplanar inkludert private reguleringsplanar, kan du nytta vårt planregister.  Trykk her for Planregister


Sist oppdatert: 28.10.2021
Publisert: 05.10.2018