Byggetilsyn

Kommunen har plikt til å gjennomføre tilsyn i byggeprosjekter. Når vi gjennomfører tilsyn kontrollerar vi i hovudsak om dei ansvarlege følger byggeløyvet og lovverket.

Kvifor gjennomfører vi tilsyn? 

Hovudmålet med byggeplasstilsyn er å bidra til betre bygg med god kvalitet. Regelmessige tilsyn vil bidra til økt seriøsitet i bransjen, økt tillit til ansvarsrettssystemet og reduserte kostnader i byggeprosessen. Tilsyn vil også gi ein betre dialog mellom kommune og foretak.

Når gjennomfører vi tilsyn?

Kommunen kan gjennomføre tilsyn når som helst i løpet av ein byggesak, og inntil fem år etter ferdigattest. Det kan skje på vårt eige initiativ eller på grunn av melding frå andre. I dei fleste tilfelle vil vi varsla på førehand at vi kjem på tilsyn, men vi kan også komme uanmeldt.

Korleis gjennomfører vi tilsyn?

I hovudsak kan vi gjennomføre tre typar tilsyn i samband med byggesaker. 

Byggeplasstilsyn
Ved eit byggeplasstilsyn vil vi komme ut på byggeplassen for å sjå om utbyggar følger byggeløyvet og reglane i plan- og bygningsloven.

Dokumenttilsyn
I eit dokumenttilsyn vil vi be om å få tilsendt dokumentasjon. Dokumentasjonen må vise at løysingane for eit fagområde oppfyller krava i plan- og bygningsloven.

Foretakstilsyn
Under eit foretakstilsyn vil vi kontrollera at eit ansvarlig foretak har eit styringssystem som tilfredsstiller krava i lov og forskrift. Tilsynet gjennomføres som regel ved at vi kaller foretaket inn til oss.  

Kva gjer kommunen dersom vi finn avvik

Dersom vi finn avvik kan vi følge opp på forskjellige måter. Dei vanligste reaksjonane frå kommunen er:

  • Ein advarsel
  • Trekke tilbake ansvarsrettar
  • Kreve uavhengig kontroll
  • Kreve at avviket rettast
  • Kreve stans i arbeidet fram til avviket er retta
  • Lovbrotsgebyr

Du kan ha klagerett

Innkalling og gjennomføring av tilsyn kan du ikkje klage på. Vedtak om krav og sanksjoner kan derimot klagast på. 
Trykk her for meir informasjon om å klage på eit vedtak. 

Meir informasjon


Sist oppdatert: 17.02.2020
Publisert: 19.12.2019