Endre bruken av ein bygning eller eit rom?

Eksempel på tiltak som krev løyve til bruksendring
 • Du ønskjer å bruke hytta di til heilårsbustad.
 • Du ønskjer å bruke loftet eller garasjen til soverom.
 • Du ønskjer å bruke eit næringsbygg til bustad.
 • Du vil bruke ein godkjent utleigedel/leilegheit (bueining) saman med resten av bustaden din.
 • Du vil bygge fleire bueiningar i bustaden din.

Ei bueining har:

 • alle hovudfunksjonar for bustad (opphaldsrom, soveplass, bad, kjøkken)
 • eigen inngang
 • er fysisk skilt frå resten av bustaden

Bueininga er fysisk skild når det ikkje er gjennomgang mellom den nye delen og resten av bustaden. Så lenge det er gjennomgang  slik at du kan gå frå den nye bueininga gjennom inngangen til bustaden, er delane ikkje fysisk skilde.

Utleige av ein del av bustaden er i seg sjølv ikkje søknadspliktig, så lenge du leiger ut rom som er godkjent til bruk for varig opphald. 

Du kan sende byggesøknad på eiga hand dersom
 • du skal endre bruken frå tilleggsdel til hovuddel (til dømes frå bod til soverom). Dette gjeld berre innanfor ei brukseining.

Trykk her for informasjon om søknadsprosessen.

Du må søke med hjelp frå fagfolk dersom
 • du skal endre bruk av bygningen, til dømes frå fritidsbustad til bustad
 • du skal endre bruk frå næringsbygg til anna næringsføremål, til dømes frå industri til restaurant
 • du skal endre frå næringsbygg til bustad
 • du skal endre på berande veggar
 • du skal ha ei ny bueining/leilegheit i bustaden din
 • du skal slå saman to bueiningar i bustaden din

Dersom bustaden din er ført opp med to bueiningar, du ikkje nyttar ei sjølvstendig bueining til utleige eller har nytta den til dette i seinare tid, så må du likevel søke om samanføying av bueiningar for at du skal få endra status på bygningen din.

Skal du søkje om endring av bygning/bueining må du sende inn teikningar av gammal og ny planløysing av bygningen som søknaden gjeld. Vi gjer merksam på at dersom du på eit seinare tidspunkt vil endre tilbake til at bustaden din skal ha to bueiningar, så vil alle bygningstekniske krav etter byggteknisk forskrift gjelde.

Trykk her for informasjon om søknadsprosessen.

Kva gjer kommunen?
 • Vi sjekkar kva bustaden er godkjent oppført som i våre arkiv.
 • Vi sjekkar søknaden opp mot gjeldande planar for eigedommen.
 • Vi sjekkar om søknaden krev endringar i forhold til veg, vatn og avløp for eigedomen.
 • På bakgrunn av dokumentasjonen du har sendt inn, vurderer vi om det er nødvendig med søknad om bruksendring eller om vi kan vedta endring av bustadtype.
 • Vi sender vedtaket til avdeling for kart og oppmåling for registrering og endring i matrikkelen (eigedomsregisteret).
Endring av fritidsbustad til bustad for straumstøtte

Kommunen har motteke fleire spørsmål knytt til endring av fritidsbustad til bustad for straumstøtte.

Endring av bygningstype i matrikkelen

Mange bygg er godkjente som heilårsbustad og blir no nytta som fritidsbustad og har då matrikkelkode 162 (Heilårsbustad som nyttast som fritidsbustad) eller 163 (Våningshus som nyttast som fritidsbustad).

Trykk her for å sjekke status for ditt bygg på kartverket.no

Det er i fleire tilfelle ynskje om å endre frå til dømes kode 162 til 111 (einebustad). For bygningar som har stått lenge (25-30 år) kan det vera aktuelt å søknad om bruksendring. Statsforvaltaren har uttalt følgjande om dette;

«sjølv om eigar kan sannsynleggjere at bygningen har hatt lovleg bruk som til dømes heilårsbustad frå før plan- og bygningslovgivinga tok til å gjelde, og bygningen har vore nytta til dette føremålet, så tilseier likevel det forhold at bygningen ikkje har vore i bruk i svært lang tid at det i dag kan reisast spørsmål ved om ikkje det vil vere påkravd med løyve til bruksendring etter plan- og bygningslova før denne bruken vert teken opp att, jf. uttalen frå Sivilombodsmannen i sak 2006/592»

Om det ikkje er mogleg å endre tilbake til einebustad eller våningshus, er det naudsynt med søknad om bruksendring etter plan- og bygningslova.

Tilstanden på bygget og eldre/dårleg standard på tilkomstveg til bygningen, løysing for vatn og/eller avløp vi typisk vere forhold som kan utløyse krav til bruksendring.

Bruksendring etter plan- og bygningslova

Dei fleste fritidsbustader er registrert som fritidsbustad og har då matrikkelkode (161 Fritidsbustad).

Trykk her for å sjekke status for ditt bygg på kartverket.no.

I dette tilfelle er det naudsynt med søknad om bruksendring frå fritidsbustad til bustad. Tiltaket er søknadspliktig jf. til plan- og bygningslova § 20-1 bokstav d, og krev løyve. Det er krav om ansvarleg føretak, jf. pbl § 20-3. Krav til opplysningar som skal fylgje søknaden kjem fram av SAK10 § 5-4. Om det er naudsynt med søknad om unntak etter pbl § 31-2 fjerde ledd, må naudsynt dokumentasjon ligge føre.

Gjeldande kommuneplan eller reguleringsplan for eigedommen, kan gjere at det er naudsynt med søknad om dispensasjon. Dette vil typisk vere der eigedommen ligg i LNF – område eller i område sett av til fritidsbustad. Det same gjeld der bygningen ligg i 100 meters beltet langs sjø og vassdrag, ligg mot offentleg veg eller anna byggegrense i plan osv. må du og sjekke om det krev dispensasjon.

Om arealføremålet ikkje opnar for oppføring av bustad, er det naudsynt med søknad og løyve til dispensasjon.

Trykk her for planstatus for eigedommen på Nordhordlandskart.no

Kommunen gjere merksam på at søknad etter plan- og bygningslova er gebyrbelagt etter gjeldande gebyrregulativ. Samstundes vil kommunale avgifter, renovasjon m.m. vil også auke ved endring til bustad.

Sekundærbustad vil også ha ein anna skattetakst.

Trykk her for å sjå informasjon på Skatteetaten.no

Førehandskonferanse

Om du ynskjer meir informasjon om framgangsmåten for endring, kan du bestille førehandskonferanse her.

Vi gjer merksam på at førehandskonferanse er gebyrbelagt etter gjeldande gebyrregulativ.

 


Sist oppdatert: 19.08.2022
Publisert: 05.10.2018