HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarDetaljregulering for Lonena Aust – Offentleg ettersyn og høyring

Detaljregulering for Lonena Aust – Offentleg ettersyn og høyring

Planområde er delt opp i 3 planflater med ein samla storleik på om lag 76 daa og omfattar eit område rett nord for Knarvik sentrum, like aust for våtmarksområde Lona.

Hovudformålet med planen er utvikling av nytt bustadområde. Planflate 2 og 3 er regulering av to kryssområder i tråd med krav frå overordna føringar. Vedlegg 2 og 16 er forslag til utbetring av fv.57 Lindåsvegen – Juvikstølen. Ved E39 Osterfjordvegen - Lonsvegen leggast det fram to forslag  til løysing. Vedlegga 3 og 18 er utbetring av eksisterande T-kryss og vedlegga 4 og 19 er etablering av ny rundkøyring.

Planframlegget omfattar følgjande dokument:

 1. Plankart 1av4_15.6.2022
 2. Plankart 2av4_15.6.2022
 3. Plankart 3av4 alt A_15.6.2022
 4. Plankart 4av4 alt B_15.6.2022
 5. Føresegner_15.6.2022
 6. Planskildring_15.6.2022
 7. ROS-analyse_15.6.2022
 8. Naturmangfaldsvurdering_28.4.2022
 9. Klimagassvurdering_15.6.2022
 10. Illustrerande prosjekt_25.5.2022
 11. Landskapsanalyse_25.5.2022
 12. Geoteknisk notat_19 og 30.5.2022
 13. Støyvurdering_13.5.2022
 14. Trafikkanalyse_2.5_18.10.2022
 15. Vegteikningar planflate 1_10.6.2022
 16. Vegteikningar planflate 2_10.6.2022
 17. Trafikkteknisk vurdering planflate 2_26.3.2022
 18. Vegteikningar planflate 3a T-kryss_10.6.2022
 19. Vegteikningar planflate 3b rundkøyring_10.6.2022
 20. VAO-rammeplan_30.5.2022
 21. VAO-rammeplan Teikningar_30.5.2022
 22. Merknadsskjema planoppstart_17.6.2022
 23. Merknadar planoppstart samla
 24. Saksframlegg 1 ghs m vedtak_7.9_5.10_9.11.2022

 Perioden for offentleg ettersyn er sett frå 28.11.2022 – 13.01.2023.

Slik kan du kome med innspel:

Merknader til planforslaget må vera framsett skriftleg innan merknadsfristen. For å kome med merknad kan ein sende e-post til post@alver.kommune.no, eller sende brev til Alver kommune, Postboks 4, 5906 Frekhaug. Merknaden stilast til Plan v/ Arealforvaltning.

Merknadsfrist er sett til 13.01.2023


Sist oppdatert: 29.11.2022
Publisert: 15.11.2022