HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering godkjent kommuneplan for Meland

Kunngjering godkjent kommuneplan for Meland

Vedtaket er gjort i medhald av plan- og bygningslova § 11-16,med unntak av tema havbruksnæring til land og vann. Det er knytt motsegn til tema frå Fylkesmannen i Vestland.

Kommuneplanen er rullert på tema

· Areal for havbruksnæring på land og vann, samt areal for djupvasskai

· Reiselivsrealtert næringsutvikling til dømes Meland golf

· Areal for gjenbruksmassar( diverse typar jord og stein) i kommunen

Tema havbruksnæring til land og vann er ikkje ein del av plandokumentet . Endelig planvedtak for tema areal for havbruksnæring på land og vann, samt areal for djupvasskai havbruk i kommuneplanen sin arealdel  er under vidare handsaming.

Digitalt plankart kan også finnast i www.nordhordlandskart.no

 

Plandokumenta:


PLANKART
FØRESEGNER
PLANSKILDRING
KONSEKVENSUTGREIING


Sist oppdatert: 17.02.2020
Publisert: 12.02.2020