HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarKunngjering offentleg høyring og ettersyn - planprogram kommunedelplanar for oppvekst og helse-sosial

Kunngjering offentleg høyring og ettersyn - planprogram kommunedelplanar for oppvekst og helse-sosial

-        Kommunedelplan Oppvekst, sak, 45/20

-        Kommunedelplan Helse, sosial og omsorg, sak 26/20

 Planprogramma gjev oversikt over gjennomføringa av planarbeidet. Planane for oppvekst og Helse, sosial og omsorg er politiske dokument og styringsverktøy og verktøy for både dagleg drift og langsiktig arbeid.


I denne planprosessen skal det utarbeidast kommunedelplanar som synleggjer behova, utviklingstrekka og dei prioriterte tiltaka i planperioden. Planarbeidet skal ha god forankring og medverknad både frå innbyggjarar, aktørar som deltek i sektoren til dagleg, tilsette og interesseorganisasjonar.

Slik kjem du med innspel til planprogrammet:

Planprogram ligg ute til høyring og offentleg ettersyn i perioden 12.9.2020 til 24.10.2020. Du finn aktuelle dokument for nedlasting her:

PLANPROGRAM KDP HELSE OG SOSIAL

PLANPROGRAM KDP OPPVEKST

Andre dokument i sak:

Vedtak i utval for oppvekst, kunnskap og kultur
Vedtak i utval for helse og omsorg
Folkehelseoversikt
Folkehelseprofil

Ønskjer du å gje innspel og merknad kan du innan 24.10.2020:

kan du bruke elektroniske skjemaet for høyringsuttale

sende e-post til post@alver.kommune.no

sende post til
Alver kommune,
Pb. 4,
5906 Frekhaug


Sist oppdatert: 14.09.2020
Publisert: 10.09.2020