Utvida høyring om driftstilskot

Saka har vore på høyring tidlegare. Dei som sendte innspel til høyring i august, treng ikkje sende på nytt.

Bakgrunn

Alver kommune ønskjer å etablere driftstilskot til verksemder innan kultur og idrettsfeltet som har ei monaleg verdi for kulturlivet i kommunen/regionen.
Se kommunestyresak 88/20 «Driftstilskot til lag, organisasjonar og institusjonar som gjennom sitt verksemd/aktivitet har ekstraordinær kommunallokal/regional verdi»

Slik kjem du med innspel

Send innspelet ditt på e-post til post@alver.kommune.no
Merk e-posten; «Driftstilskot til lag, organisasjonar og institusjonar som gjennom sitt verksemd/aktivitet har ekstraordinær kommunallokal/regional verdi»
Høyringsfristen er 26. oktober 2020.


Sist oppdatert: 25.09.2020
Publisert: 25.09.2020