HjemInnsyn, politikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarVarsel om endring av reguleringsplan for Fv. 5310 Fosse – Moldekleiv

Varsel om endring av reguleringsplan for Fv. 5310 Fosse – Moldekleiv

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14 vert det varsla endring av reguleringsplan for Fv. 5310 Fosse – Moldekleiv med oppgradering av Fossekrysset, planid. 125620160012 i Alver kommune.

Forslagsstillar for reguleringsendringa er Vestland fylkeskommune, utførande konsulent er Rambøll.

Formålet med reguleringsendringa

Gjeldande reguleringsplan vart vedteken 18.02.2021, og detaljprosjekteringa av byggjeplanen vart starta våren 2022 av Rambøll, på vegne av Vestland Fylkeskommune.

Gjennom arbeidet med byggjeplanen for vegstrekninga vart det avdekka behov for fleire mindre justeringar i av reguleringsplanen.

Det er no utarbeidd nye plankart med justeringar, samt oppdatert reguleringsføresegnene/bestemmelsar og planomtale.

Planforslaget omfattar følgjande dokument:

1. Plankart_1

2. Plankart_2

3. Plankart_3

4. Plankart_4

5. Plankart_5

6. Plankart_6

7. Føresegner_07.08.23

8. Planskildring_29.06.23

9. Notat endringar

Slik kan du kome med innspel

Merknader til planforslaget må vera framsett skriftleg innan merknadsfristen som er 25.09.2023.

For å kome med merknad kan du:

Merknaden stilast til Plan v/ Arealforvaltning.


Sist oppdatert: 14.08.2023
Publisert: 14.08.2023