HeimPolitikk og høyringarHøyringar og kunngjeringarVarsel om oppstart av planarbeid for «Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland»

Varsel om oppstart av planarbeid for «Interkommunal plan for sjøområda i Nordhordland»

 I løpet av denne perioden for høyring og offentleg ettersyn er det opna for å gje:

  • Innspel til sjølve planprogrammet – kva tema og spørsmål det skal arbeidast med og korleis planprosessen kan gjennomførast
  • Innspel til arealbruk og utnytting for sjøområda i heile planområdet (alle dei 8 kommunane som deltek)

Kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal har i fellesskap starta prosessen med å utarbeide ein interkommunal plan for sjøareala i kommunane.

Planen skal vere ein arealplan for sjøareala, der heilskapen blir ivaretatt over kommunegrensene. Gjennom planarbeidet skal det utviklast langsiktige rammer for berekraftig arealbruk, forvaltning og verdiskaping i sjøområda. Planen skal munne ut i ein juridisk bindande plan på kommuneplannivå.

Det er mange interesser knytt til kystsona og sjøareala. Aukande konkurranse og interessekonfliktar kan gjere sjøareala utfordrande å forvalte. Kommunen har mynde over arealbruken i sjøområda etter plan- og bygningslova og hamne- og farvasslova, og ansvar for å skape føreseielege rammer. Til dette trenger kommunane eit godt styringsverktøy.

Meir informasjon

På heimesida til prosjektet (www.regionnordhordland.no) finn ein meir informasjon om prosjektet og høyringa.

Frist for å kome med innspel er 10.05.2021.

Spørsmål

Har du spørsmål eller ønskje om nærare avklaring knytt til planarbeidet kan du ta kontakt med:

Saksdokument

Høyringsbrev Planprogram.pdf

Vedegg 1 IKP Sjøareal NH Planprogram - høyring 26.02.2021.pdf

Vedlegg 2 Skjema for innspel til planprogram.pdf

Vedlegg 3 IKPLsjø planutval sak 03 21.pdf

Vedlegg 4 Høyringsliste.pdf


Sist oppdatert: 12.03.2021
Publisert: 12.03.2021