Val

Den 11. september 2023 er det kommune- og fylkestingsval. 

Sjølve valet går føre seg ved personleg oppmøte i eit vallokale på valdagen, eller ved å røyste på førehand. Har du røysta på førehand, er det denne røysta som gjeld. Du kan fritt bestemme om du ønsker å røyste på førehand eller på valdagen.

 

Røystestader og opningstider på valdagen 11. september

Alle vallokala har ope måndag 11. september kl. 12:00 - 20:00

På valdagen må du røyste i den kommunen du er manntalsført i, men du kan fritt velje lokale i kommunen.

Dette er vallokala i Alver kommune:

 • Ostereidet – Idrettsbygget Ostereidet
 • Kløvheim – Kløvheim skule
 • Myking – Myking skule
 • Eikanger – Eikanger skule
 • Feste – Myksvoll grendahus
 • Skodvin – Skodvin Montessoriskule
 • Lindås – Lindåshallen
 • Leiknes – Leiknes skule
 • Alversund – Alversund skule
 • Seim – Seim skule
 • Knarvik – Knarvik barneskule
 • Flatøy – Flatøy skulehus
 • Vestbygd – Vestbygd skule
 • Sagstad – Meland Aktiv
 • Grasdal – Grasdal skule
 • Rossland – Rossland skule
 • Husebø – Nordavinden
 • Sæbø – Sæbø skule
 • Manger – Radøyhallen
 • Hordabø – Hordabø skule
 • Austebygd – Austebugd skule

Hugs å ta med deg gyldig legitimasjon: pass, førarkort, bankkort eller liknande. 

Ta gjerne med valkortet du får tilsendt digitalt eller i posten. Dette er ikkje eit krav, men det lettar arbeidet for valfunksjonæren.

Tidlegrøysting

Er du forhindra frå å røyste i den ordinære perioden for førehandsrøysting, og heller ikkje kan røyste på valdagen?

Då kan du tidlegrøyste frå måndag 03.07.2023 til og med onsdag 09.08.2023.

Dette gjer du på innbyggjarservice på Amfi Knarvik, Kvernhusmyrane 25, 5914 Isdalstø.

Hugs å ta med deg gyldig legitimasjon; pass, førarkort, bankkort eller liknande.

Kven kan tidlegrøyste?

Ordninga gjeld alle veljarar, men er meint som ei ordning for dei som ikkje har anledning til å røyste på førehand innanfor ordinær periode eller på valdagen.

Det vert likevel ikkje kravd dokumentasjon på at du ikkje har anledning til å førehandsrøyste, eller til å røyste på valdagen.

Ved tidlegsrøysting er dei ordinere røystesetlane ikkje klare. Røystesetlane som vert brukt ved tidlegrøysting inneheld berre namn på alle registrerte politiske parti i Norge. Dersom du ønsker å røyste på eit parti/gruppe som ikkje står på setelen, må du skrive namnet på partiet/gruppa i det blanke feltet på setelen.

Ordninga er heimla i vallova § 8-1 fjerde ledd:
(4) Velgere som oppholder seg innenriks, unntatt på Svalbard og Jan Mayen, og som ikke kan avgi stemme i perioden for forhåndsrøystegivning eller på valgtinget, kan henvende seg til kommunen og avgi stemme fra 1. juli og frem til forhåndsrøystegivningen starter 10. august i valgåret.

Førehandsrøysting

Perioden for førehandsrøysting er frå og med 10.08.23 til og med 08.09.2023.

Du kan førehandsrøyste i den kommunen du sjølv ønsker. Dersom du førehandsrøyster i ein annan kommune enn den du er folkeregistrert i, må du gjere dette så tidleg at røysta når fram til heimstadkommunen din gjennom posten innan valdagen.

Hugs å ta med deg gyldig legitimasjon; pass, førarkort, bankkort eller liknade.

Ta gjerne med valkortet du får tilsendt digitalt eller i posten. Dette er ikkje eit krav, men det lettar arbeidet for valfunksjonæren.

Røystestader og opningstider for førehandsrøysting

Kommunehuset på Frekhaug

 • Måndag til onsdag og fredag: kl. 09:00 - 15:00
 • Tordag: kl. 12:00 - 18:00
 • Laurdag 26. august og laurdag 02. september: kl. 10:00 - 15:00

Kommunehuset på Manger

 • Måndag til onsdag og fredag: kl. 09:00 - 15:00
 • Torsdag: kl. 12:00 - 18:00
 • Laurdag 26. august og laurdag 02. september: kl. 10:00 - 15:00

Innbyggjarservice på Amfi Knarvik

 • Måndag til onsdag og fredag: kl. 09:00 - 15:00
 • Torsdag: kl. 12:00 - 18:00
 • Laurdag 26. august og laurdag 02. september: kl. 10:00 - 15:00

Nærsentra

 • Lindås, Lindåshallen ved biblioteket: kvar måndag kl. 12:00 - 19:00
 • Vikebø, ungdomshuset UL Framsteg: kvar tysdag kl. 15:00 - 18:00
 • Bøvågen, Bø barnehage: kvar onsdag kl. 13:00 - 16:00
 • Ostereidet, Ostereidet senter: kvar torsdag kl. 15:00 - 18:00

På institusjonane

Det blir mottak av førehandsrøyster på fylgjande institusjonar i veke 35 eller 36 (dato og tidspunkt kjem):

 • Velferdssenteret/omsorgsbustadene og Radøy interkommunale busenter (RIB)
 • Meland sjukeheim
 • Lindås- bu og service
 • Knarvik sjukeheim
 • Ostertunet
Førehandsrøysting heime

Veljarar som av helsemessige og liknande årsaker ikkje kan førehandsrøyste eller røyste på valdagen 11. september, kan be om å få røyste heime.

Valfunksjonæren vil då oppsøka veljaren privat.

Dei som ønsker å røyste heime, kan ta kontakt med kommunen på post@alver.kommune.no eller på telefon til 56 37 50 00.

Frist for å melda behov for førehandsrøysting heime er tysdag 5. september.

Kven kan du røyste på?

I kommune- og fylkestingsvalet blir det vald representantar som skal sitte i kommunestyra og fylkestinga. 

Dette er godkjente vallister i Alver kommune: 

Vil du bli valmedarbeidar? 

Alver kommune har behov for rundt 200 valmedarbeidarar fordelt på 21 vallokale. 

Vallokala er opne frå klokka 12:00 til 20:00 på valdagen 11. september.

Er dette noko for deg? Trykk her for å søke

Kva gjer ein valmedarbeidar?

I lokala har valmedarbeidaren oppgåver som vakt, rettleiing, avkryssing i manntal og røystemottak. Det er også behov for leiarar i lokala. 

Som valmedarbeidar må du vere førebudd på ein lang arbeidsdag med oppmøte 1 til 2 timar før opningstida, samt arbeid i lokalet etter stenging fram til alle røyster er talt opp og kontrollerte.

Førehandsrøysting

Vi treng og valmedarbeidarar til førehandsrøystinga i perioden 10. august til og med 8. september.

Førehandsrøysting på innbyggjarservice på Amfi Knarvik og på kommunehusa på Frekhaug og Manger: 

 • Måndag, tysdag, onsdag og fredag kl. 09:00–15:00
 • Torsdag kl. 12:00–18:00
 • Laurdag 26. august og laurdag 2. september klokka 10:00–15:00

Førehandsrøysting på nærsentra:

 • Lindås, Lindåshallen ved biblioteket, kvar måndag kl. 12:00–19:00
 • Vikebø, ungdomshuset UL Framsteg, kvar tysdag kl. 15:00–18:00
 • Bøvågen, Bø barnehage, kvar onsdag kl. 13:00–16:00
 • Ostereidet, Ostereidet senter, kvar torsdag frå kl 15:00–18:00

Lønn

Jobben som valmedarbeidar er lønna. 

 • Leiar i røystestyre: 5 000 kroner
 • Nestleiar og medlem i røystestyret: 4 800 kroner
 • Valmedarbeidarar: 4 000 kroner
 • Timegodtgjersle for kurs/opplæring i samband med valet: 300 kroner
 • Valmedarbeidarar under førehandsrøystinga: 250 kroner pr. time
 • Kommunalt tilsette får si ordinære timeløn.

Krav til valmedarbeidar

Alle valmedarbeidarar må vere over 18 år, og kan ikkje stå som listekandidat ved det aktuelle valet. Medlemmane i røystestyra må ha røysterett i Alver kommune.

Fakta om val i Noreg

Kven har røysterett ved stortingsval?

For å kunne røyste, må du ha røysterett.

Du har røysterett ved stortingsvalet dersom du:

 • er norsk statsborgar
 • har fylt 18 år innan utgangen av valåret
 • er, eller har vore, registrert busett i Norge.

Kven har røysterett ved kommune- og fylkestingsval?

Alle som har røysterett ved stortingsval, har også røysterett ved kommune- og fylkestingsval.

I tillegg har du røysterett viss du: 

 • er statsborgarar i andre nordiske land (Danmark, Island, Finland eller Sverige), har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og er registrert busett i Noreg senast 30. juni i valåret
 • er utanlandske statsborgarar og har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og har vore registrert busett i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen

Manntal

For å kunne røyste ved stortingsvalet må veljaren vere registrert i manntalet i ein kommune. Valstyret er ansvarleg for at det vert ført manntal over alle personar med røysterett i kommunen.

Folkeregisteret er grunnlaget for manntalet. 

Veljaren er manntalsført i den kommunen ho/han var folkeregisterført som busett 30. juni i valåret. Dersom du har meldt flytting til ein annan kommune etter 30. juni, er du manntalsførd i den kommunen du flytta frå.

Dei som har røysterett ved kommune- og fylkestingsvalet skal vera registrert i manntalet.

Manntalet ligg til offentleg ettersyn så snart det er mogleg etter 30. juni 2023 og fråm til og med valdagen 11. september.

Valstyret har gjort vedtak om at manntalet skal ligga til offentleg ettersyn på:

 • Kommunehuset på Frekhaug
 • Kommunehuset på Manger
 • Innbyggjarservice i Knarvik senter

Kan eg sjekke om eg står i manntalet?

Valstyret legg ut manntalet til offentleg ettersyn så snart som mogeleg etter 30. juni, og fram til og med valdagen. Tid og stad vert oppdatert

Du finn meir informasjon på valg.no

Trykk her for valg.no

Korleis røyster du?

Det er kommunen som tek imot førehandsrøyster, og du kan førehandsrøyste i kva for ein kommune du ønsker. Røysta vert då sendt til heimkommunen din.

På sjølve valdagen kan du berre røyste i heimkommunen din. Du kan ikkje røyste på nytt på valdagen dersom du har røysta på førehand. Du kan heller ikkje førehandsrøyste fleire ganger.

Vi nyttar elektronisk registrering i manntalet.

Har du spørsmål om valgjennomføringa?

Ta kontakt med ansvarleg for gjennomføring av valet i Alver:


Sist oppdatert: 02.06.2023
Publisert: 23.06.2021