HeimSkule og utdanningSkulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO)

Skulefritidsordning (SFO) er eit tilbod til:

 • elevar i 1.-4. klasse
 • barn med særlege behov i 1.-7. klasse

Trykk her for vedtekter for skulefritidsordninga i Alver kommune

Nye vedtekter gjeld frå 1. august 2020.

Søknadsfrist

Søknadsfrist til SFO er 1. mai.

Slik søkjer du

Trykk her for søknad, endring av plass eller utmelding av SFO

Kva kostar det?

Fram til 1. august 2020 gjeld betalingssatsane for skulefritidsordninga slik dei var vedteke for 2019 i dei dåverande kommunane Lindås, Meland og Radøy.

Ein betalar for dei timane ein nyttar, også på undervisningsfrie dagar.

Prisar på SFO-plass
  Kroner
Korttidsplass (0 - 6 timar per veke) 1 250,- per månad
Halv plass (7 - 14 timar per veke) 2 550,- per månad
Heil plass (15 timar per veke eller meir) 3 289,- per månad
Dagsats 200,-
Søskenmoderasjon 30% barn nummer 2
50% barn nummer 3 eller fleire
Tillegg  
Matpengar per dag/ månad 30,- per dag
Kjøp av ekstra timar 65,- per time
Gebyr ved for sein henting 263,-

Fakturering skjer 11 gongar per år for barn med tilbod om 11 månader. Juli er betalingsfri månad. Barn som har tilbod om SFO 10 månader, betaler for 10 månader.

Redusert foreldrebetaling

Frå 1. august 2020 er det i forskrift til opplæringslova vedtatt ei ny moderasjonsordning om redusert foreldrebetaling i skulefritidsordninga (SFO).
Ordninga gjeldt for elevar på 1. og 2. årstrinn. Dei som får innvilga søknad får kostnadar til SFO frå august refundert.

Ordninga gjeld frå 1. august. Søknader som kjem inn før 1. november får tilbakeverkande kraft frå 1. august eller frå dato eleven byrja i SFO hausten 2020.

Trykk her for å søkje

Trykk her for å lese meir om forskrifta på Lovdata.no

Gratis SFO for born med særskilde behov på 5. - 7. årstrinn.

Kommunen skal ha eit tilbod om SFO for born med særskilde behov på 5. -7. årstrinn. Tilbodet skal vere gratis, men kommunen kan likevel krevje betaling for kost.

Kva tilbod har skulane?

I dag har skulane i Alver dette SFO-tilbodet. Frå hausten 2020 kan det kome endringar.

SFO-tilbod i 11 månader i året:

 • Alversund barneskule
 • Knarvik barneskule
 • Lindås barneskule
 • Leiknes skule
 • Seim skule
 • Manger skule
 • Sæbø skule
 • Sagstad skule
 • Grasdal skule
 • Vestbygd skule
 • Rossland skule

SFO-tilbod 190 dagar i året:

 • Eikanger skule
 • Kløvheim skule
 • Myking skule
 • Ostereidet barneskule
 • Austebygd skule (i feriar kan elevar ved Austebygd  få plass på SFO ved Manger eller Sæbø skular)
 • Hordabø skule (i feriar kan elevar ved Hordabø få plass på SFO ved Manger eller Sæbø skular)

I feriar kan du få plass på ein av skulane med tilbod 11 månader i året.

Slik seier du opp plassen

Trykk her for søknad, endring av plass eller utmelding av SFO

Det er ein månads oppseiingstid.

Om tilbodet

Formålet med SFO er å gi elevane eit trygt tilsyn før og etter den obligatoriske skuledagen. Vi legg vekt på omsorg, leik, kulturaktivitetar og sosial læring. Barna får ta ansvar for kvarandre og felles oppgåver.

SFO skal stimulere barn til å bruke og utvikle evner og anlegg og i samarbeid med heim og skule, gi dei eit godt grunnlag til å bli sjølvstendige, tolerante og skapande menneske.

 • Eit tilbod på skulen før og etter skuletid
 • Eit tilbod på skulen i nokre av skulen sine feriar
 • Du vel sjølv kor mange timar du ønskjer kvar veke. Skulane har ulike tilbod. Ta kontakt med skulen din for å høyre kva opningstider SFO har, og kva timetal du kan søkje på.
Vedtektene våre

Trykk her for vedtekter for skulefritidsordninga i Alver kommune

Kva seier lova?

Kontakt:

Kontaktinformasjon til skulane


Sist oppdatert: 21.09.2020
Publisert: 21.01.2019