HeimVeg, vatn, avløp og bossVegGraving i eller langs veg

Graving i eller langs veg

Det må søkjast om godkjenning for graving i kommunal veg, eller nærare veg enn tre meter. Ansvarleg søkar skal ha naudsynt kunnskap og kjennskap til staden det skal gravast på.

Søknad om graveløyve skal alltid underskrivast av eigar av det aktuelle anlegg (byggherre. 

Med si underskrift skal eigaren (byggherren):

  • ta på seg ansvaret for det ferdige anlegg og for hendingar og skader som anlegget måtte medføre på vegen og tredjemann.
  • vere garantist for at entreprenøren sine plikter etter reglane blir oppfylt

Slik søkjer du

Trykk her for søknadsskjema for graving i offentleg veg


Ved graving og anna arbeid langs vegen, skal det og lagast arbeidsvarsling og skiltplan som må godkjennast av kommunen.

Trykk her for plan for varsling og sikring av arbeid på eller ved veg


Sist oppdatert: 11.05.2020
Publisert: 07.05.2020