HeimKoronaKoronavaksine

Koronavaksine

Har du ikkje tatt dose 1 eller 2? Kom på drop-in!

Det er framleis mogleg å bestille time til koronavaksinasjon. Vi vaksinerer på dagtid flerie dagar i veka i tillegg til ettermiddagar med massevaksinasjon.

Slik kan du bestille time til dose 1 og dose 2:

Vi opnar i tillegg for drop-in på desse tidspunkta:

  • Onsdag 8. desember mellom klokka 16.00 og 18.00
  • Torsdag 9. desember mellom klokka 16.00 og 18.00
  • Tysdag 14. desember mellom klokka 16.00 og 18.00
  • Onsdag 15. desember mellom klokka 16.00 og 18.00
Vaksine til 12-15-åringar

Alle mellom 12 og 15 år får tilbod om ein dose koronavaksine. Barn som har testa positivt for koronavirus skal ikkje ha vaksine.

Du kan bestille time til barnet ditt når han/ho fyller 12 år. Ring koronasenteret på 56 37 59 00 for å bestille time.

Viktig tilleggsinformasjon om vaksinering av 12-15-åringane:

Her kan du lese meir:

Vaksine til 16- og 17-åringar

Alle som er fødde i 2004 og 2005 får tilbod om to dosar med koronavaksine. Du kan få den andre dosen 8-12 veker etter den første.

Frå 1. januar kan også dei som er fødde i 2006 få to dosar koronavaksine.

Ring koronasenteret på 56 37 59 00 for å bestille time.

Alle som ikkje har fylt 16 år må ta med samtykke frå begge føresette på vaksinasjonsdagen. Klikk her for å laste ned samtykkeskjema. 

Dose 3 til alle som er 45-64 år

Alle i aldersgruppa 45-64 år får tilbod om ein oppfriskingsdose. Det må gå minimum fem månader frå du fekk dose 2 til du tar oppfriskingsdosen. Intervallet vart justert frå 6 til 5 månader måndag 6. desember 2021.

Slik kan du bestille time:

Dose 3 til alle som er over 65 år

Alle over 65 år får tilbod om ein oppfriskingsdose. Det må gå minimum fem månader frå du fekk dose 2 til du tar oppfriskingsdosen.

Slik kan du bestille time:

Dei som bur på sjukeheim eller i omsorgsbustad pluss får tilbod om vaksine der dei bur.

Dose 3 til risikogrupper

Har du ein medisinsk tilstand som gir høg risiko for alvorleg koronasjukdom anbefalar Folkehelseinstituttet at du tar ein oppfriskingsdose.

Trykk her for å sjå lista over kven som er i risikogruppa.

Har du allereie fått dose 3 som ein del av din grunnvaksinering vil du få tilbod om ein oppfriskingsdose seks månader seinare.

Slik bestiller du time:

Dose 3 til helsepersonell

Folkehelseinstituttet har utvida anbefalinga om oppfriskingsdose til helsepersonell til å gjelde alle tilsette i helse- og omsorgssektoren. Det må gå minimum fem månader frå dose 2 til oppfriskingsdosen for alle over 45 år.

Slik bestiller du time:

Vaksine til gravide

Folkehelseinstituttet anbefalar at alle gravide tar do dosar koronavaksine.

Gravid helsepersonell får også tilbod om oppfriskingsdose.

Trykk her for å lese meir om oppfriskingsdose til gravid helsepersonell.

Status for vaksinasjon i Alver

Status 6. desember 2021

Andel vaksinerte
Aldersgruppe

Dose 1

Dose 2

Dose 3 Oppfriskingsdose

12-15

74,7 %

-

 

16-17

93,5 %

72,1 %

 

18-24

87,1 %

82,2 %

 

25-39

85,8 %

81,2 %

 

40-44

87,7 %

84,8 %

 

45-54

91,4 %

89,1 %

 

55-64

over 95 %

94,3 %

 

65-75

over 95 %

over 95 %

53,4 %

75-84

over 95 %

over 95 %

74,2 %

85 +

over 95 %

over 95 %

76 %

Over 16 år som har fått dose 1: 91,7 %

Over 16 år som har fått dose 2: 88,6 %

Tala blir oppdaterte på måndagar kvar veke.

Pfizer og Moderna i Alver

­Vi får både Moderna og Pfizer. Dersom vaksineleveransane tillet det, vil vi i størst mogleg grad leggje til rette for at du kan velje.

16- og 17-åringar skal førebels berre ha Pfizer-vaksinen.

Same vaksinetype – ulike produsentar

Både Pfizer og Moderna er mRNA-vaksiner. Den største skilnaden er at dei at laga av to ulike produsentar.

Er det greitt å kombinere Pfizer og Moderna?

Fleire nordmenn får tilbod om vaksine frå legemiddelprodusenten Moderna når dei skal ta 2. dose, sjølv om dei fekk vaksine frå Pfizer som første dose. Det å kombinere vaksiner gir like god beskyttelse og har ingen større risiko for alvorlege biverknadar enn det å få vaksine frå same produsent. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler alle å takke ja til vaksinasjon, uavhengig av kva mRNA-vaksine dei får tilbod om.

Moderna-vaksinen har vore i bruk i fleire kommunar på Austlandet sidan vaksinasjonen starta i vinter. I Storbritannia og Canada har dei i fleire månadar kombinert dei to vaksine-typane. Der har Pfizer blitt brukt til dose 1 og Moderna til dose 2 – og omvendt. Erfaringane visar at ein kombinasjon av dei to vaksinane gir like god verknad som to doser av same vaksine.

Krev to dosar

Du treng to dosar for å få full effekt. Det bør gå 3-12 veker mellom første og andre dose. Dersom du får ein kombinasjon av dei to mRNA-vaksinane skal det gå minimum 4 veker mellom første og andre dose.

Reiser og kryssvaksinering

Har du fått ulike vaksiner på dose 1 og dose 2 og lurar på om du kan reise til utlandet? Trykk her for å lese meir om reiser og kryssvaksinering på nettsida til Folkehelseinstituttet.

Meir informasjon

Her kan du lese meir om vaksinen til dei to produsentane:

På vaksinasjonsdagen
  • Ta med ID-kort (bankkort, sertifikat, pass eller liknande)
  • Ta med SMS-meldinga som viser at du har fått tildelt time denne dagen.
  • Vaksinen blir sett i overarmen. Det er difor ein fordel om du har på deg klede som er lette å ta av og på. Ha gjerne på deg ei korterma skjorte eller trøye.
  • Pass på at du held avstand til dei andre som også skal vaksinere seg denne dagen og følgjer smitteverninstruksjonane både utanfor og inne i vaksinasjonslokalet.
  • Sjølve vaksinasjonen tar berre nokre få minutt, men du må rekne litt tid til registrering og observasjon etter stikket. Du bør setje av minst ein time frå du kjem til du går.
Oppmøteplass og parkering

Massevaksinasjonen skjer i Nordhordlandshallen i Knarvik. Nordhordlandshallen har adresse Juvikstølen 25. Følg skilt og parkeringsvaktar i området.

Treng du ein parkeringsplass nært hallen, anbefalar vi at du køyrer til baksida av hallen via vegen til Knarvik vidaregåande skule eller Knarvik barneskule.

Elles kan du parkere vis a vis ungdomsskulen, ved rådhuset eller bak kyrkja og gå til hallen.

Transport til vaksinasjonshallen

Helsedirektoratet har bestemt at reise til og frå vaksinering ikkje blir dekt gjennom pasientreise-ordninga.

Dette betyr at du må sørge for transporten sjølv. Dersom du ikkje køyrer bil eller kan ta buss, spør om hjelp frå familien eller nokon du kjenner. Har du TT-kort, kan du bruke dette.

Har du ingen andre moglegheiter, ta kontakt med innbyggjarservice på 56 37 50 00, så skal vi hjelpe deg.

Er du sjuk på vaksinasjonsdagen?

Hald deg heime og meld ifrå til innbyggjarservice på 56 37 50 00 om du ikkje kjem, så tar koronasenteret kontakt for å avtale nytt tidspunkt.

Trykk her for informasjon om kva du skal gjere dersom du er sjuk eller mistenkjer at du er smitta med koronavirus.

Trykk her for sjekkliste til deg som har fått tilbod om koronavaksine.

Informasjon om koronavaksine på teiknspråk

Trykk her for informasjon om koronavaksine på tegnspråk

Informasjon om koronavaksine på ulike språk - Information in foreign languages concerning corona vaccine

Trykk her for informasjon om koronavaksine på ulike språk.

Trykk her for spørsmål og svar om koronavaksine på polsk.

Etterregistrering av vaksiner tatt i utlandet

Det opna for at EMA-godkjente koronavaksiner som er tekne utanfor Noreg kan bli etterregistrert.

Det er ikkje mogeleg å etterregistrere vaksiner i Alver kommune, dersom ikkje fastlegen din har eit slikt tilbod. Gå inn på fastlegen din si heimeside og finn ut om dette er ein teneste fastelegen tilbyr. Du kan også få etterregistrert vaksiner i privat helseteneste. Kommunen har ingen oversikt over private helsetenester som tilbyr dette.

Legg merke til at både hos fastlege og i privat helseteneste vil det vere ein kostnad ved etterregistreringa. Les meir om etterregistrering på FHI sine sider.

Kan eg få bevis på at eg har tatt vaksinen?

Trykk her for å kome til helsenorge.no der du kan logge deg inn og skrive ut ditt koronasertifikat. Sertifikatet kan visast fram digitalt, lastast ned eller printast ut. Det er og laga ei løysing for ikkje-digitale brukarar.

Trykk her for løysing for ikkje-digitale brukarar


Sist oppdatert: 07.12.2021
Publisert: 16.12.2020