HeimKoronaNye koronatiltak for innbyggjarar i Alver

Nye koronatiltak for innbyggjarar i Alver

Regjeringa har innført strengare nasjonale tiltak frå torsdag 25. mars.

Trykk her for å lese om dei nye tiltaka på helsenorge.no.

Sosial kontakt

 • Hald 2 meter avstand til andre der det er mogleg, bortsett frå dei du bur saman med, kjærasten din eller 1-2 faste kontaktar om du bur åleine. Dette vil ikkje gjelde for helsetenesta, barnehagar og skular, eller andre tenestar for sårbare grupper der det i praksis kan hindre normal drift av tenestene.
 • Bruk munnbind når det ikke er mogleg å halde avstand.
 • Anbefaling om maks to gjestar på besøk. Ha helst kontakt med dei same over tid.
 • Alle arrangement som det ikke er absolutt naudsynt å avhalde, bør utsettjast.
 • Du bør avgrense sosiale kontakter mest mogleg.
 • Dersom du kjem frå eit område meg høgt smittenivå, bør du verken dra på overnattingsbesøk eller ha overnattingsbesøk. Dei som bur åleine og barn og unge under 20 år kan ha overnattingsbesøk av ein til to faste vener.
 • anbefaling om bruk av munnbind på alle stader der det ikkje er mogleg å halde to meters avstand
 • anbefaling om at folk berre nyttar kjøpesentre og varehus i heimkommunen.
 • anbefaling om at alle reiser som ikkje er nudsynte vert utsett med disse unntaka:
  • Reiser til arbeid der det ikkje er mogleg med heimekontor.
  • Reiser heim til familien for studentar utan familie der dei studerar.
  • Reiser til hytte saman med eigen husstand.

Skular og barnehage

 • Skular og barnehagar er på gult tiltaksnivå

Høgskule og universitet

 • Lokale ved universitet, høgskular og fagskuler haldast stengt for elevar og studentar, slik at undervisninga skjer digitalt. Bibliotek og lesesaler kan halde ope.
 • Institusjonane kan gjere unntak fra stenging dersom tilgang til lokala er avgjerende for studentar som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikkje kan gjennomførast digitalt, og det er naudsynt for å oppretthalde progresjon i studiet.

Reiser

 • Reiser til utlandet er fraråda.
 • Unngå unødvendige reiser innanlands.
 • Ein kan reise på hytta (eigd eller leigd) eller hotell innanlands, men unngå kollektivtransport om mogleg. 
 • Personar som reiser til kommunar med mindre strenge tiltak bør som ein hovudregel følgje anbefalingane som gjeld i kommunen dei bur i til vanleg.
 • Personar som har vore på unødvendige utanlandsreiser, må opphalde seg på karantenehotell heile karanteneperioden (denne regelen gjeld frå midnatt, natt til 29. mars)

Private samankome og arrangement

 • Arrangement som samlar personar frå ulike kommunar bør utsetjast eller avlysast. Reglane for arrangement er som fylgjer:
 • Maks 50 personar på innandørs idrettsarrangement for born som samlar deltakakar frå same kommune.
 • Maks 20 personar på andre arrangement kor alle i publikum sit på faste, tilviste sitjeplassar.
 • 50 personar i gravferder og bisettingar med faste, tilviste sitjeplassar
 • Maks 100 personar på arrangement utandørs utan faste, tilviste plassar.
 • maks 50 personar ved arrangement utandørs med faste, tilsviste plassar.
 • Arrangøren skal iverksetje tiltak for å ivareta krav til avstand mellom deltakarar som ikkje er frå same husstand på arrangement der publikum sit på faste, tilviste sitjeplassar. Om naudsynt skal det nyttast vakthald for å sikre dette.
 • Det tydeleggjerast i regelverket at medlemsmøte, inkludert møte i foreiningar og liknande reknast som arrangement.

Idrett og fritidsaktivitetar

 • Born og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktivitetar som normalt. Dei er unnateke frå anbefalinga om ein meters avstand når det ikkje er naudsynt for å drive med aktiviteten.
 • Born og unge under 20 kan delta på idrettsarrangement som samlar deltakarar frå same kommune. Innandørs kan det vere inntil 50 personar på slike arrangement. Utandørs er grensa 200, det inkluderer utøverar, trenarar, dommarar og eventuelle tilskodarar. Dersom born og unge trenar med eit idrettslag i ein annan kommune, vil dei kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillet det.
 • Born og unge under 20 år som driv med idrettar som ikkje inneber nærkontakt, som til dømes ski, kan delta i idrettsarrangement utandørs som samlar deltakarar frå same idrettskrins eller region der region vert nytta som geografisk inndeling.
 • Forbod mot innandørs organiserte idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne, med unntak for profesjonelle toppidrettsutøverar
 • Utandørs kan vaksne drive organisert trening dersom det er mogleg å halde god avstand.
 • Toppidrettsutøverar kan trene som normalt, både innandørs og utandørs.
 • Toppidrettsarrangement er tillete, med unntak av seriespel, som framleis er anbefalt utsett i toppidretten. Det gjeld også treningskampar mot andre lag utanfor eigen klubb. Dette gjeld og i idrettar som er utanfor sesong, herunder fotball. Det anbefalast framleis utsett for å avgrense mobilitet og sosial kontakt.
 • Treningssentre kan halde ope for dei som er busett i kommunen. Treningssentera kan og halde ope for dei som er busett i andre kommunar, dersom dei skal nytte følgjande tilbod: rehabilitering og opptrening som vert tilbode individuelt eller i mindre grupper med arrangør, individuell trening og behandling som det kan tingast time til.
 • Symjehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng og liknande skal halde stengd, men kan halde følgjande tilbod ope:
  • skulesymjing, organiserte symjekurs og organisert symjetrening for personar under 20 år og symjing for profesjonelle toppidrettsutøverar.
  • rehabilitering og opptrening som vert tilbode individuelt eller i mindre gruppar med arrangør.
  • annan individuell behandling som det kan tingas time til og kor bad er en del av behandlingen.

Arbeidsplassar

 • Heimekontor for alle som har moglegheit
 • Arbeidsgjevar skal syte for at tilsette jobbar heimefrå på alle arbeidsplassar der det er praktisk mogleg.

Uteliv

 • Forbod mot skjenking av alkohol

Sist oppdatert: 06.04.2021
Publisert: 12.11.2020